Svaret på menneskets lidelser flyr rett foran nesa vår!


I denne artikkelen beskriver jeg essensen av min endringsfilosofi. Jeg bruker sommerfuglens forvandling fra larve til sommerfugl som en metafor på menneskets mulighet til en dyp og varig indre forandring. 

Mange mennesker har lettere for å forstå en metafor (et språklig bilde) som beskriver en prosess og en utvikling, enn mer abstrakte, teoretiske begreper. Slik er det også for meg. I mitt arbeid med utvikling av DB-System® har jeg blant annet brukt et isfjell, en magnet og en luftballong. De beskriver på forskjellige måter bevissthetens utvikling, vår mentale oppbygging og hvordan vi fungerer som mennesker.

Sommerfuglen som symbol

Jeg bruker ofte sommerfuglens forvandling fra larve til sommerfugl som en metafor for den utviklingen vi mennesker må gå for å gjøre slutt på våre lidelser og skape en dyptgripende forandring i våre liv.

Jeg bruker sommerfuglen også i arbeidet med psykisk helse og forløsning av alvorlige hendelser og traumer, for å beskrive de bevisste og ubevisste mentale prosessene, tankene og følelsene som leder til en varig endring av atferd. I tillegg viser metaforen oss også at uansett hvor mye vi ønsker å hjelpe mennesker til å se sine ressurser og verdier, må de selv gå gjennom en dypere erkjennelse for å klare å se.

Gjennom tidene har sommerfuglen ofte blitt brukt som symbol på håp, frihet og forvandling. Forvandling kan også kalles en transformasjon, slik som Charles Darwin kalte det da han snakket om at formenes forvandling er en del av all utvikling. Et eksempel på dette finnes blant annet hos sommerfugler, og er en av grunnene til at jeg bruker den som en metafor på forvandling. Her ligger svaret som mange har sett, men som de ikke har klart å sette sammen til et nytt system.

Evolusjonens påvirkning – fra mikro til makro

La oss gå tilbake til Darwin for å se hvordan vi bevisst kan påvirke vår evolusjon. Evolusjon betegnes innen biologien som enten en endring av den genetiske sammensetningen i en populasjon, altså mikroevolusjon, eller utvikling av nye typer levende organismer, for eksempel arter eller slekter over tid, altså makroevolusjon.

Makroevolusjonære prosesser kan i stor grad forstås som summen av mikroevolusjonære hendelser over tid, altså summen av den endring som skjer i mikro, inne i hvert individ. Hvert individ er som en liten verden, og avspeiler det store univers. Når vi gjør endringer på mikroplan (inne i oss selv), så kan du og jeg gjennom våre individuelle valg bevisst gi et bidrag til hva slags evolusjon og utvikling vi ønsker å se også i den ytre verden vi er del av (makro).

Alt er hele tiden i utvikling og vi både påvirkes og påvirker. Mange av oss kan tendere mot å for ensidig bli mottakere av ytre påvirkning, uten å i særlig grad ta i bruk evnene og ressursene til indre transformasjon som ligger latent i oss. Min egen erfaring er at vi gjennom bevisste valg og å jobbe med vårt indre har stor evne til å påvirke både vårt eget liv og de ytre sammenhengene vi er del av. Vi kan kalle det en endring som begynner på mikronivå og som etter hvert også gjenspeiler seg på makronivå. Vi endrer og utvikler oss gjennom å omforme eller omdanne det innlærte. I DB-System® kaller jeg det en omskapelse. Vi må til det innerste mikro, der formenes form kan endres, for å være med på å påvirke vår evolusjon.

Metamorfose, resiliens og å omdanne det innlærte

Utviklingen fra larve til sommerfugl er en av de mest brukte metaforer for den motstandskraften (resiliens) som bor i mennesket. Sommerfuglen gjennomgår larvestadium (barn) og puppestadium (ungdom) før den blir sommerfugl (voksen).

Inne i puppen brytes alle larvens organer ned og bygges opp igjen til et helt nytt og annerledes individ – en sommerfugl.

Den romerske poeten Publius Ovidius Naso skrev boka Metamorfoser og regnes som en av de mest betydningsfulle forfatterne i verdens litteraturhistorie. Han skrev blant annet at menneskenes historie er underlagt forvandlingens kraft. Metamorfose innen biologi er en gjennomgripende indre og ytre fysisk forandring som individer gjennomgår i løpet av en avgrenset periode av livet. Det er i puppestadiet at sommerfuglens metamorfose foregår – altså den omdanningen som må til for en total forandring i mikro, som kan avspeiles i makro og i våre liv.

Vår iboende motstandskraft (resiliens) kan hjelpe oss gjennom dette stadiet. Nå blir spørsmålet hvordan du og jeg kan bevisst komme til det innerste mikronivå, for å foreta den nødvendige transformasjonen – altså å omforme/omdanne det innlærte.

En livsendrende filosofi – metamorfose overført til mennesket

For å skape en systematisk tilnærming for å få til dette, må vi være villige til å jobbe tverrfaglig. Psykologi, filosofi og biologi er eksempler på fagfelt som har hjulpet meg til å forstå hvordan vi kan komme fram til nye metoder innen menneskelig endring og vekst.

I 1986 hadde jeg en nær-døden opplevelse. Opplevelsen var både skremmende og fascinerende og ble et vendepunkt for meg. Det ble helt umulig å ikke ta hensyn til det jeg hadde opplevd og den innsikten jeg hadde fått. Heldigvis kunne jeg ta opp kampen med livet, og der startet min reise for å kunne være i livet på en ny måte.

Uten hjelp fra andre kom jeg gjennom egen innsats fram til en metode som gjorde at jeg kunne stå i egen kraft, omdanne ubevisste strukturer på mikronivå og se resultater på makronivå – i min fysiske, bevisste hverdag. Med denne metoden reddet jeg mitt eget liv. Etter en reise på 24 år var jeg endelig i stand til å sette det sammen til et system som kan skape de samme resultatene for hvert enkelt individ. 

I DB-System® er det en spesiell form for hjernetrening som gjør at vi kommer til mikronivå – der vi oppnår omdannelse for en varig endring. I de publiserte vitenskapelige artiklene som er gjort kalles treningen for «positiv selv-ledet imaginær trening». Den består av to enkle selvhjelpsteknikker der man leder seg selv gjennom disse forandringene ved hjelp av Selv-ledet Imaginær Meditasjon (SIM).

En tverrfaglig forvandlingsvei

Hittil har vi trodd at sommerfuglene oppstod for 40 til 50 millioner år siden. Nyere oppdagelser tyder på at de er flere titalls millioner år eldre. Gjennom hele menneskets historie har det eksistert sommerfugler, og vi kan lære av den prosessen de gjennomgår.

Nå er det opp til oss å ville være med på en ny form for transformasjon, der vi jobber tverrfaglig og tar i bruk allerede eksisterende kunnskap med innsikt vi får ved å gå den nye forvandlingens vei.

Å gå gjennom sin egen prosess

Jeg var tidligere et menneske som overivrig ønsket å hjelpe, coache og vise folk veien. Så forstod jeg at jeg kunne stikke kjepper i hjulene for deres individuelle prosess hvis jeg ble for ivrig og retningsgivende. Igjen kan vi bruke sommerfuglen som metafor – den dør hvis du prøver å hjelpe den gjennom puppestadiet.

Mange av oss har et ønske om å hjelpe og løfte mennesker. Selv om intensjonene oftest er gode er det ikke alltid at vi er til genuin støtte. Vi kan gi andre mennesker verktøy, men alle må ta kampen selv. Vi kan løfte, men vi kan ikke fortelle andre hva de skal gjøre eller hvor de skal gå. Alle må erfare og gå gjennom sin egen prosess selv.

Vi skal fremdeles hjelpe hverandre og gi råd, veiledning og teknikker. Samtidig må vi forstå at et viktig aspekt av å hjelpe er å også la mennesker få lov til å på sin unike måte kjempe seg gjennom puppestadiet for den totale transformasjon.

Fra individ til samfunn

Det å gjøre endringer kan være både skremmende og fascinerende. I dype endringsprosesser kan vi oppleve en kortvarig smerte, men å gå gjennom den gir en langsiktig gevinst. Det å kunne ha teknikker til å hjelpe meg selv har vært essensielt viktig i mitt eget liv.

En forvandling innad i hvert menneske er det som må til for å skape en endring på makronivå. Endringen begynner innerst i mennesket. Hvis mange nok foretar en slik indre transformasjon, vil det føre til en helhetlig verden i balanse med fred og gode løsninger for alle parter.

Sommerfuglen blir sett på som noe helt spesielt og magisk. Menneskets indre forvandlingsprosesser er like magiske! Jeg har sett mennesker endre det mest utrolige, og jeg har selv erfart å gå fra et liv med dype traumer til et liv som er trygt og godt. Noe mer magisk enn det, skal man lete lenge etter.

Deborah-Borgen-sort-uten sommerfugl